Huishoudelijk reglement ViB 2018-09-20T13:56:00+00:00

Huishoudelijk reglement

Artikel 1 Statuten, Huishoudelijk Reglement en besluiten

Door lid te worden van Vrouw In Bedrijf Alkmaar e.o. (VIB), onderwerpt ieder lid zich aan de statuten, het huishoudelijk reglement en genomen besluiten van het bestuur en de algemene leden vergadering. Niemand kan zich beroepen op onbekendheid met het bepaalde in de statuten, het huishoudelijk reglement of besluiten van het bestuur en de algemene ledenvergadering. De statuten, het reglement en besluiten worden gepubliceerd op de website van VIB.

statuten vib

Artikel 2 Leden en criteria voor toelating

Individuele leden van de vereniging kunnen zijn personen, die als vrouwelijke ondernemer (zzp’er, vennoot, directeur groot aandeelhouder, mede-eigenaar, eigenaar eenmanszaak etc.) werkzaam zijn of als manager of leidinggevende bij een bedrijf, waarbij het bedrijf bij de Kamer van Koophandel ingeschreven dient te staan in de gemeente Alkmaar of omliggende gemeenten.

De secretaris, diens plaatsvervanger of gemachtigde kan na ontvangst van de aanmelding en/of nadere toelichting op de aanmelding, besluiten tot het accepteren of weigeren van het lidmaatschap. In geval van twijfel beslist het bestuur. Van de beslissing wordt betrokkene zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.

Bij verandering van bedrijfsnaam, contactpersoon, (post)adres, functie, woonplaatsgegevens en indien van toepassing het inschrijfnummer in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en/of andere gegevens, welke van belang kunnen zijn voor de vereniging, is een lid verplicht de secretaris of diens gemachtigde van de vereniging hiervan in kennis te stellen.

Indien de functie dusdanig wijzigt dat een lid niet meer aan de criteria voldoet, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het betreffende kalenderjaar.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3 Aanmelding en opzegtermijn

Aanmelding voor lidmaatschap van de vereniging geschiedt via een aanmeldformulier of via de aanmeldbutton op de website. Na aanmelding is het lidmaatschap minimaal voor één jaar. Aanmeldingen via de website hebben ook tot gevolg dat de leden minimaal één jaar lid blijven.

Het lidmaatschap wordt na één jaar stilzwijgend voorgezet voor een jaar en / of langer, tenzij er tijdig wordt opgezegd.

Er geldt een opzegtermijn van vier weken voor het einde van het kalenderjaar. De opzegging kan geschieden per brief of per email aan de secretaris(of diens gemachtigde) van de vereniging of bij de ledenadministratie. Er volgt daarna een bevestiging van de opzegging.

Na de opzegging dient het lid zich zelf af te melden voor de nieuwsbrief van VIB. Het is derhalve mogelijk om niet lid te zijn en wel de nieuwsbrief te ontvangen.

Artikel 4 Rechten leden

Ieder lid van de vereniging heeft toegang tot de algemene ledenvergadering welke jaarlijks wordt gehouden.

Artikel 5 Introducé

De leden hebben de mogelijkheid een introducé mee te nemen naar een bijeenkomst. Aan een introducé kan een bijdrage worden gevraagd voor het deelnemen aan een event, workshop of andere activiteit. Vooraf wordt bekend gemaakt wat de bijdrage zal zijn voor de introducé en/of leden.

Artikel 6 Financiële verplichtingen

De leden gaan akkoord dat na aanmelding de jaarlijkse contributie betaald moet worden, deze bedraagt € 130,00 per jaar. De penningmeesterheeft het recht de lidmaatschapsgelden te innen via een automatische incasso.

Voor een tweede lid van hetzelfde bedrijf wordt een korting verleend ad € 50,00.

Indien er extra kosten zijn voor een activiteit wordt dit uitdrukkelijk aangegeven op de website en/of in de nieuwsbrief en/of via de LinkedIn Groep.

In beginsel zijn de activiteiten voor leden gratis.

De contributie wordt jaarlijks gefactureerd aan het begin van elk kalenderjaar.

Voor het leveren van diensten en prestaties van leden tijdens bijeenkomsten wordt geen vrijstelling van (eventuele) eigen bijdrage verleend.

Bestuursleden en Commissieleden kunnen een gemotiveerd verzoek doen aan de penningmeester voor een vrijstelling van de contributiegelden. Het Bestuur zal deze aanvraag beoordelen.

Artikel 7 Activiteiten

Aanmelden voor activiteiten. Elk lid kan zich via de website aanmelden voor activiteiten van de vereniging. Voor de Meet & Greet (netwerkborrels op vrijdagen) is geen aanmelding nodig. Deze zijn vrij toegankelijk voor leden en introducés. Voor een Meet & Greet special kan een bijdrage worden gevraagd.

Input voor activiteiten kan worden aangeleverd aan de voorzitter van de Activiteitencommissie.

Artikel 8 PR en LinkedIn Groep

De PR Commissie beheert de website en verzorgt de nieuwsbrieven, evenals alle andere PR-activiteiten voor de vereniging. Input voor de website en/of nieuwsbrieven kan worden aangeleverd aan de voorzitter van de PR Commissie.

De vereniging heeft een LinkedIn Groep waar een ieder lid van kan worden. De voorzitter van de PR Commisie beheert de LinkedIn Groep. Via de LinkedIn Groep worden ook de activiteiten aangekondigd.

Artikel 9 Slot

Dit huishoudelijk reglement is vastgesteld op 12 januari 2012 door het bestuur van VIB en de ALV.